Privacyverklaring


Privacyverklaring i.v.m. AVG wet
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door ons, Kindzicht. Onze gegevens staan op onze website www.kindzicht.nl.  Christel Klooster is als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen Kindzicht is Christel Klooster de enige die met uw gegevens omgaat en ze verwerkt, er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken. Christel Klooster verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, of email, telefoon en/of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening (Linkedin, Facebook, Whatsapp).
 
Persoonsgegevens
Christel Klooster verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens, Burger service nummer
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats (indien door u opgegeven, of indien blijkend uit uw
Linkedin, Whatsapp of Facebook gegevens indien u met Christel Klooster verbonden bent;
anders niet)
• Leeftijd ten tijde van de eerste ontmoeting (indien van toepassing)
• Geslacht (indien van toepassing)
• Foto (indien u bijvoorbeeld op uw Linkedin profiel, Facebook profiel of Whatsapp of elders op het
internet een foto hebt staan, dan is het mogelijk dat die automatisch meegenomen
wordt in Linkedin, Facebook of Whatsapp contactpersonen.
• Gespreksverslagen (blijven op schrift/digitaal op kantoor/ praktijkruimte/ woning van Christel Klooster, in een dossierkast welke is afgesloten. Indien digitaal, op een pc beschermd met wachtwoord)
 
Doeleinden
Christel Klooster verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte coaching, dienstverlening en hulpverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerd aanbod;
 
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 7 mei 2018
Christel Klooster kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Christel Klooster hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen.
 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat
afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden: verwerking.
In het kader van zijn dienstverlening kan Christel Klooster persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden. Christel Klooster kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: de IT-leveranciers van onze website en onze systemen: X-interactive (maker website;) Bij deze derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd.
Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, wanneer Christel Klooster aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Christel Klooster zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Christel Klooster zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden, zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Christel Klooster zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
 
Hoe wij uw digitale gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Christel Klooster passende beveiligingsmaatregelen genomen: zij is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één password beveiligd.
Back-ups worden gemaakt op een externe harde schijf en bewaard in een fysieke gesloten dossierkast; ook die is alleen toegankelijk voor Christel Klooster.
 
Profilering
Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.
Cookies
Op de website wordt een functionele/sessie cookie gebruikt.
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”
Gebruik van functionele/ sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze informatie is voor intern gebruik. Deze cookies worden automatisch verwijderd, zodra je jouw webbrowser afsluit.”
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”
“In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””
Uw rechten
U heeft het recht om Christel Klooster een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Christel Klooster verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Kindzicht, het adres staat vermeld op de website www.kindzicht.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Christel Klooster laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Kindzicht
 
Christel Klooster
7 mei 2018
 
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 7 mei 2018. Christel Klooster kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.